A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Cynadleddau Cymorth Teulu a Rhianta 2018: Cefnogi Rhieni sydd yn eu harddegau a Rhieni ArddegwyrStart:
18.10.18 9:30 yb
End:
18.10.18 3:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Prices:
Non-Members: £135.00

Member: £105.00

Early Bird Non-Members Ticket: £125

Early Bird Members Ticket: £95


Book Now

18 Hydref 2018, 9.30yb – 3.30yp, Gwesty Mercure Caerdydd

#CIW2018Rhianta

Bydd Cynadleddau Cymorth Teulu a Rhianta Plant yng Nghymru 2018 yn canolbwyntio ar rieni sydd yn eu harddegau a rhieni arddegwyr.

Byddwn yn ystyried polisi, ymchwil ac ymarfer sy’n cefnogi arddegwyr trwy feichiogrwydd a dod yn rhieni ac yn edrych ar faterion sy’n berthnasol i rieni arddegwyr – gan gynnwys rhianta a’r ymennydd yn yr arddegau. Thema allweddol fydd sut mae diwallu anghenion rhieni sydd â phrofiad o ofal a rhieni eraill sy’n agored i niwed neu ar y cyrion.

Bydd cyfleoedd i archwilio’r pynciau hyn, ac eraill, yn fwy manwl mewn gweithdai lle gall cynrychiolwyr gyfrannu eu gwybodaeth, eu syniadau a’u profiadau.

Siaradwyr a gadarnhawyd:

Yr Athro John Coleman OBE, Athro Gwadd ac Ymgynghorydd Annibynnol Prifysgol Swydd Bedford. Gwybodaeth newydd, dealltwriaeth newydd: ymdrin â’r prif heriau i rieni arddegwyr heddiw. Bydd anerchiad yr Athro Coleman yn rhoi sylw i dair prif thema: iechyd meddwl, effaith cyfryngau cymdeithasol a datblygiad yr ymennydd yn ystod y glasoed. Bydd yn dangos pa heriau sy’n codi yn sgîl pob un o’r rhain. Mae gwaith ymchwil diweddar wedi darparu gwybodaeth ynghylch sut mae ymdrin â’r materion hyn. Bydd yr Athro Coleman yn cynnig cyngor adeiladol i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Alison Hadley OBE, Cyfarwyddwr y Gyfnewidfa Gwybodaeth am Feichiogrwydd yn yr Arddegau, Prifysgol Swydd Bedford – Beth sy’n effeithiol o ran gwella canlyniadau i rieni ifanc? Beth sy’n effeithiol o ran gwella bywydau rhieni ifanc a’u plant?
Bydd y cyflwyniad hwn yn tynnu ar dystiolaeth a dysgu o’r Strategaeth Beichiogrwydd yn yr Arddegau yn Lloegr. Bydd yn crynhoi’r cynnydd a wnaed o ran cefnogi pobl ifanc i atal beichiogrwydd anfwriadol, yn disgrifio’r dystiolaeth yng nghyswllt gwella canlyniadau i rieni ifanc, ac yn nodi pwysigrwydd llwybr gofal amlasiantaeth cydlynus.

Bydd y gweithdai’n cael eu hwyluso gan:

  • Yr Athro John Coleman OBE – Methiant oedolion ac arddegwyr i gyfathrebu â’i gilydd Yn y gweithdy hwn bydd yr Athro Coleman yn gweithio gyda’r cyfranogwyr i archwilio’r rhesymau pam mae cyfathrebu’n methu, a strategaethau ar gyfer trwsio hynny. Bydd nifer o ymarferiadau rhyngweithiol, yn ogystal â throsolwg o ymchwil ddiweddar ar y pwnc.
  • Alison Hadley OBE- Datblygu llwybr gofal cydlynus i rieni ifanc: beth sy’n gweithio’n dda o ran yr ymdrechion i wella’r canlyniadau i rieni ifanc, a ble mae’r bylchau?
  • Nikki Lacey Bydwraig Arbenigol i rai o dan 19 oed, Cyngor Bro Morgannwg. Dechreuadau Gwell – Plannu hadau rhianta da i rieni yn yr arddegau trwy Fydwreigiaeth Arbenigol. Bydd gwaith Bydwraig sy’n arbenigo mewn rhieni ifanc yn cael ei esbonio, a thrafodir y themâu cyffredin a’r heriau mae’r grŵp cleientiaid yn dod ar eu traws. Gan ddefnyddio’r cysyniad o blannu hedyn, byddwn ni’n archwilio rhai ffyrdd y gall perthynas therapiwtig gadarnhaol gyda darparwyr iechyd arbenigol helpu i feithrin ymddygiad rhianta positif.
  • Francesca Minty yw’r Gweithiwr Prosiect i Fenywod Ifanc a Merched (Project Unity) ar gyfer y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol. Project Unity: Cefnogi Benywod Ifanc Beichiog sydd â Phrofiad o Ofal  Mae’r gweithdy yma yn archwilio rhai o’r heriau mae benywod ifanc sydd â phrofiad o ofal yn eu hwynebu ac yn amlygu’r gefnogaeth a’r adnoddau sydd ar gael i famau ifanc â phrofiad o ofal ledled Cymru, trwy Project Unity.  Mae Project Unity yn darparu gwasanaeth cymorth cyfannol i fenywod ifanc beichiog, sydd â phrofiad o ofal, ledled Cymru. Nod y gwasanaeth yw gweithio gyda benywod a dynion ifanc rhwng 11 a 25 oed; a hynny ar amrywiaeth o faterion sy’n ymwneud â’u grŵp cyfoedion, fel – perthnasoedd iach, iechyd rhywiol, delwedd y corff a chydraddoleb rhywedd.

Nod y gynhadledd:

Nod y gynhadledd yw cynyddu dealltwriaeth y cynadleddwyr o’r meysydd pwnc a rhoi cyfle iddyn nhw ystyried eu polisi a’u hymarfer eu hunain, ochr yn ochr â rhannu profiadau a syniadau gorau.

Cyflwyniadau:

John Coleman Cardiff October 18
Supporting young parents in wales
Teenage parents presentation 18 Oct

 

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.