A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Cyfweld CymhellolDechrau:
26.04.18 9:30 yb
Diwedd:
27.04.18 4:30 yp

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £285.00 – £360.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs deuddydd

Cyfweld Cymhellol

Arddull gyfathrebu dywys gywrain sy’n deillio o faes cwnsela yw Cyfweld Cymhellol (MI). Y nod yw tywys cleientiaid wrth iddynt newid llawer o fathau o ymddygiad afiach, gan gynnwys defnyddio cyffuriau ac alcohol, ymddygiad iechyd fel smygu, bwyta, ymddygiad rhywiol, ymlyniad wrth feddyginiaeth ac ymddygiad troseddol. Mae strategaethau Cyfweld Cymhellol yn osgoi dulliau gwrthdrawiadol, gan mai’r nod yw sicrhau mai’r cleient sy’n cyflwyno’r dadleuon dros newid.

Elfen ganolog o dechnegau Cyfweld Cymhellol yw nifer o sgiliau cwnsela person-ganolog, gan gynnwys cwestiynau penagored, gwrando adfyfyriol, cadarnhad a chrynhoi. Fodd bynnag, er nad yw cwnsela person-ganolog yn gyfeiriedig at ei gilydd, yn achos Cyfweld Cymhellol defnyddir y sgiliau hyn yn gyfeiriadol, gyda’r nod o annog cleientiaid i archwilio’u deuoliaeth teimladau ac ystyried newid. Defnyddir y sgiliau hyn yn ddetholus i atgyfnerthu sôn am newid ac annog cleientiaid i fynegi manteision newid ar lafar ac yna cynllunio ar ei gyfer.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y Cyfranogwyr yn:

  • Meddu ar ddealltwriaeth o sylfaen Cyfweld Cymhellol.
  • Meddu ar well dealltwriaeth o’ch materion eich hun yng nghyswllt newid a gwrthsefyll newid.
  • Dysgu sgiliau a thechnegau Cyfweld Cymhellol a fydd yn eich galluogi i deimlo’n fwy hyderus a’u defnyddio fel sy’n briodol yn eich amgylchedd gwaith.
  • Nodi manteision a chymwysiadau posibl Cyfweld Cymhellol yng nghyd-destun y sefydliad dan sylw.

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu?

Ymarferwyr a Rheolwyr sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng nghyswllt materion sy’n ymwneud â newid a diogelu ac amddiffyn plant.

Ynghylch yr Hyfforddwr

Cyfarwyddwr: Dr Merav Devere EdD, MSc Seicoleg Cwnsela, BA Seicoleg, Goruchwylio Diplomâu, Cwnsela Ardystiedig a Gwaith Grŵp.

Mae fy mhrofiad gwaith yn cynnwys datblygu gweithdai cyfryngu a datrys gwrthdaro; gwaith cwnsela a gwaith grŵp mewn canolfan adsefydlu Cyffuriau ac Alcohol; dylunio a chyflwyno hyfforddiant a chyrsiau cwnsela a gwaith grŵp at lefel diploma yng Ngholeg Birkbeck a’r Ysgol Ganolog ar gyfer Hyfforddiant Cwnsela a gwaith ymgynghorol ar gyfer Rhaglen Weithredu Aids De India ac Africa.

Ar ben hynny mae gen i bractis cwnsela a goruchwylio preifat. Rwy’n aelod o MINT – y Rhwydwaith Hyfforddwyr Cyfweld Cymhellol; BACP – Cymdeithas Cwnselwyr a Therapyddion Prydain a’r Gymdeithas Hyfforddiant Tywys. Mae fy CV ar gael ar gais.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.