A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Cyfweld CymhellolStart:
14.02.19 9:30 yb
End:
15.02.19 4:30 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £285.00 – £360.00


Book Now

Cwrs deuddydd

Arddull gyfathrebu dywys gywrain sy’n deillio o faes cwnsela yw Cyfweld Cymhellol (MI). Y nod yw tywys cleientiaid wrth iddynt newid llawer o fathau o ymddygiad afiach, gan gynnwys defnyddio cyffuriau ac alcohol, ymddygiad iechyd fel smygu, bwyta, ymddygiad rhywiol, ymlyniad wrth feddyginiaeth ac ymddygiad troseddol. Mae strategaethau Cyfweld Cymhellol yn osgoi dulliau gwrthdrawiadol, gan mai’r nod yw sicrhau mai’r cleient sy’n cyflwyno’r dadleuon dros newid.

Elfen ganolog o dechnegau Cyfweld Cymhellol yw nifer o sgiliau cwnsela person-ganolog, gan gynnwys cwestiynau penagored, gwrando adfyfyriol, cadarnhad a chrynhoi. Fodd bynnag, er nad yw cwnsela person-ganolog yn gyfeiriedig at ei gilydd, yn achos Cyfweld Cymhellol defnyddir y sgiliau hyn yn gyfeiriadol, gyda’r nod o annog cleientiaid i archwilio’u deuoliaeth teimladau ac ystyried newid. Defnyddir y sgiliau hyn yn ddetholus i atgyfnerthu sôn am newid ac annog cleientiaid i fynegi manteision newid ar lafar ac yna cynllunio ar ei gyfer.

Nod y cwrs:

  • Meddu ar ddealltwriaeth o sylfaen Cyfweld Cymhellol.
  • Meddu ar well dealltwriaeth o’ch materion eich hun yng nghyswllt newid a gwrthsefyll newid.
  • Dysgu sgiliau a thechnegau Cyfweld Cymhellol a fydd yn eich galluogi i deimlo’n fwy hyderus a’u defnyddio fel sy’n briodol yn eich amgylchedd gwaith.
  • Nodi manteision a chymwysiadau posibl Cyfweld Cymhellol yng nghyd-destun y sefydliad dan sylw.

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu:

Ymarferwyr a Rheolwyr sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng nghyswllt materion sy’n ymwneud â newid a diogelu ac amddiffyn plant.

Adborth gan gyfranogwyr:

“Dau ddiwrnod Fab. Roedd Mel yn hyfforddwr anhygoel yn ein tywys trwy’r modd y mae’r broses yn gweithio a sut y gallwn ei roi ar waith. Diolch yn fawr”

“Roedd ymarferion grŵp / partner wedi helpu i roi’r ymagwedd tuag at weithredu gwirioneddol – roedd gwrandawr / siaradwr / hyfforddwr yn mwynhau’n arbennig. Arsylwi ymarfer gyda Mel yn dangos MI”

Ynglyn a Hyfforddwr

Roedd Melanie Seddon yn arfer bod yn nyrs arbenigol iechyd cyhoeddus gyda phrofiad o ddefnyddio Cyfweliad Ysgogol (MI) mewn gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, iechyd galwedigaethol ac yn fwyaf diweddar gyda phobl sy’n dioddef galar cymhleth.

Mae gan Melanie ddiddordeb mewn defnyddio MI mewn lleoliadau an-therapiwtig ac mae wedi cydweithio â Iechyd Cyhoeddus Cymru, Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu a phrosiect Cyflogaeth Cynulliad Cymru i ddarparu gweithdai Ymyrraeth Briff yn seiliedig ar MI.

Mae hefyd yn teithio’n rheolaidd i Wlad Pwyl i gyflwyno gweithdai MI. Mae gweithdai yn brofiadol gyda digon o amser ar gyfer ymarfer sgiliau sy’n gysylltiedig â chyd-destun fel bod modd i’r cyfranogwyr wneud cais hyderus ar yr ymagwedd a sgiliau MI wrth ddychwelyd i’w gweithle.

Ym 1998, mynychodd Melanie gwrs Hyfforddi Hyfforddwyr a gyflwynwyd gan dechreuwyr MI, Steve Rollnick a Bill Miller. Mae’n diweddaru trwy fynychu Fforymau Rhwydwaith Hyfforddi Cyfweld Ysgogol (MINT).

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates
CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.