A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Cyflwyniad i gefnogi Plant a Phobl Ifanc TrawsryweddolDechrau:
05.02.19 9:30 yb
Diwedd:
05.02.19 4:30 yp

Lleoliad:
Conwy

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £95.00 – £135.00


Cadwch Le Nawr

Tysteb

“Wedi mwynhau’r hyfforddiant. Nawr rwy’n fwy ymwybodol o’r materion hyn a’r effeithiau ar bobl ifanc. Mwy hyderus yn ymdrin â materion LHDT ac yn eu trafod”

“Deall sut mae ymdrin â phobl ifanc a phwnc LHDT. Sut mae codi’r maes yma gyda phobl ifanc”

Cwrs Undydd

Gall deall a nodi beth yw’r ystyrion Trawsryweddol helpu i greu amgylchedd diogel a chefnogol i’r plant a’r fobl ifanc sy’n dioddef problemau.

Nodau’r cwrs:
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr wedi:

  • Dod i ddeall beth yw trawsrywedd
  • Deall y broses bontio
  • Archwilio materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc trawsrywedd
  • Caffael gwybodaeth a sgiliau i gefnogi plant a phobl ifanc trawsrywedd
  • Creu cynllun gweithredu i ddatblygu amgylcheddau sy’n cefnogi pobl Trawsrywedd

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu:
Rheolwyr sy’n llunio amgylcheddau sy’n cefnogi pobl Trawsrywedd, fel ysgolion, colegau ac elusennau. Staff cymorth sydd am sicrhau gwybodaeth a sgiliau i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â hunaniaeth drawsrywedd.

Am yr hyfforddwr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawliau plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.