A A English | Cymraeg

Loading Events
 • This event has passed.

Cydraddoldeb a Chynhwysiad Plant AnablDechrau:
06.03.15 9:30 yb
Diwedd:
06.03.15 4:15 yp

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £80.00 – £100.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs undydd

Mae’r cwrs yma wedi’i fwriadu ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant mewn amrywiaeth eang o leoliadau, gan gynnwys meithrinfeydd dydd, cynlluniau chwarae a chlybiau ar ôl ysgol. Bydd yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr archwilio a deall y fframwaith polisi a deddfwriaeth sy’n cynnal cynhwysiad plant anabl. Bydd y diwrnod hyfforddi rhyngweithiol hwn yn helpu pobl i fyfyrio ar eu darpariaeth gyfredol ac ystyried camau ymarferol sy’n gallu sicrhau bod eu lleoliad yn gynhwysol ac yn hygyrch i bob plentyn sydd am ei fynychu.

 • Dulliau seiliedig ar hawliau o gynnwys plant anabl o dan CCUHP
 • Anabledd fel mater cydraddoldeb trwy Ddeddf Cydraddoldeb 2010
 • Archwilio goblygiadau’r Model Cymdeithasol o anabledd o’i gymharu â’r Model Meddygol o anabledd
 • Deall pwer iaith a therminoleg yng nghyswllt plant anabl
 • Trafod a chwalu mythau cynnwys plant anabl mewn gweithgareddau prif ffrwd
 • Gweithio mewn partneriaeth â rhieni
 • Goresgyn rhwystrau – deall a hyrwyddo addasiadau rhesymol
 • Edrych ar nodweddion lleoliadau cynhwysol
 • Rhannu awgrymiadau ar gyfer gêmau a gweithgareddau cynhwysol
 • Ystyried sut gall y dysgu gael ei gymhwyso i arfer beunyddiol

Ynghylch yr Hyfforddwyr

Claire Sharp

Mae Claire Sharp wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn y sectorau gwirfoddol a statudol ers dros ugain mlynedd, ac ar hyn o bryd hi yw Swyddog Hyfforddiant Plant yng Nghymru.

Treuliodd Claire flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes cam-drin domestig, yn cefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol mewn llochesi ac yn y gymuned, cyn symud ymlaen i reoli Gwasanaethau Plant Cymorth i Fenywod Cymru.

Mae ganddi ddiddordeb parhaus mewn annog addysg a dysgu yn yr ystyr ehangaf, gan ei bod wedi gweithio fel athrawes gynradd ac yn goruchwylio ac yn asesu myfyrwyr gwaith cymdeithasol mewn timau plant a theuluoedd. Bellach mae Claire yn hyfforddi ymarferwyr o amrywiaeth o wasanaethau ar lawer o faterion, yn cynnwys hawliau plant ac amddiffyn plant. Mae Claire hefyd wedi cyflwyno hyfforddiant Cefnogi Cynnar, rhaglen a luniwyd i wella’r gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth i blant anabl a’u teuluoedd trwy ddull amlasiantaeth sy’n rhoi’r plentyn yn y canol. Mae Claire yn gwirfoddoli i UCAN Productions, cydweithfa perfformio a’r celfyddydau creadigol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n ddall neu â golwg rhannol a’u ffrindiau, gan gefnogi’r plant i gael cyfleoedd i chwarae, cymdeithasu, a datblygu sgiliau a hyder.

Catherine Lewis

Mae Cath wedi gweithio ym maes gofal cymdeithasol ers dros ugain mlynedd, ac ar hyn o bryd mae hi’n gweithio i Plant yng Nghymru yn arwain gwaith y sefydliad ar blant a phobl ifanc anabl. Mae Cath yn cydlynu amrywiol fforymau, rhwydweithiau a seminarau sy’n dod â gweithwyr proffesiynol at ei gilydd o’r sectorau gwirfoddol a statudol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc anabl. Mae hi hefyd yn hwyluso seminarau ar themau cysylltiedig ag anabledd, megis awtistiaeth a chwarae, sy’n cynnwys cyflwyniadau gan arbenigwyr yn y maes ac yn hyrwyddo rhannu arfer da. Cath yw Cadeirydd Cynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd Sector (TSANA), sy’n ceisio diogelu a hyrwyddo hawliau plant ag anghenion ychwanegol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd rheolaidd gyda Llywodraeth Cymru ac Aelodau Cynulliad i amlygu’r hyn sy’n gorfod digwydd i sicrhau bod modd i blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol gyrchu’r gefnogaeth y mae ei hangen arnynt i gyflawni hyd eithaf eu potensial.

Cyn ymuno â Plant yng Nghymru, bu Cath yn weithiwr cymdeithasol i’r cynllun Cyswllt Teulu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac yna’n weithiwr cymdeithasol plant anabl yn Rhondda Cynon Taf.

Mae Claire a Cath wedi llunio a chyflwyno cyrsiau blaenorol ar weithio gyda phlant anabl, gan gynnwys:

 • ‘See Me Hear Me’ – Hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc anabl
 • Cynnwys plant anabl mewn darpariaeth hamdden – a gomisiynwyd gan Flaenau Gwent a’i gyflwyno i holl staff hamdden y sir yn ystod cyfres o ddigwyddiadau.

Mae rhai o’n cyfranogwyr cwrs blaenorol wedi gwneud y sylwadau canlynol:

“Fe wnaeth yr hyfforddwyr i ni i gyd deimlo’n gyfforddus iawn”

“Cwrs trylwyr iawn, ac fe wnes i ei fwynhau. Adnoddau ardderchog, diolch”

“Mae gen i bellach ddealltwriaeth well o hawliau anabledd, a bydd gen i well gwybodaeth yn yr amgylchedd gwaith”

“Roedd hwn yn weithdy defnyddiol iawn, gyda thrafodaethau grwp da a mewnbwn da gan yr hyfforddwyr”

“Bydda i’n fwy ymwybodol o hawliau plant anabl nawr, a bydda i’n ymdrechu i’w hybu gymaint a phosib yn fy ngwaith”

“Roedd y taflenni, y trafodaethau grwp a’r gweithgareddau’n ddefnyddiol iawn”

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.