A A English | Cymraeg

Loading Events

Cefnogi Rhieni i siarad â’u Plant am Ddod i oed, Perthnasoedd a RhywDechrau:
07.12.17 9:30 yb
Diwedd:
07.12.17 4:30 yp

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £95.00 – £135.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs undydd

Mae plant a phobl ifanc yn dweud yn gyson yr hoffen nhw allu siarad mwy â’u rhieni am y materion hyn. Hoffai rhieni hefyd gael cefnogaeth a gwybodaeth i’w galluogi i wneud hyn gyda chysur a hyder.Gall yr amrediad o faterion sy’n cael eu cyflwyno gan rieni amrywio’n aruthrol, o ymateb i gwestiynau gan blant bach, i ddelio â newidiadau glasoed, i gefnogi pobl yn eu harddegau i wneud penderfyniadau am eu hiechyd rhywiol, eu hunaniaeth a’u perthnasoedd.

Bydd y cwrs un-diwrnod hwn o gymorth i unrhyw un sy’n gweithio gyda rhieni gan gynnwys: hwyluswyr Grwpiau Rhieni, gweithwyr Blynyddoedd Cynnar, Ymwelwyr Iechyd, gweithwyr Rhianta, Athrawon a Gwirfoddolwyr sy’n cefnogi rhieni ac yn y blaen.

Y Nod

I ymarferwyr ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth, ac i weithio’n fwy hyderus wrth gefnogi rhieni a gofalwyr i gyfathrebu â’u plant am ryw a pherthnasoedd.

Amcanion

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr:

  • Wedi derbyn gwybodaeth ffeithiol sy’n cynnwys: y gyfraith, glasoed ac adnoddau i’w cefnogi yn eu gwaith
  • Wedi ystyried anghenion plant a phobl ifanc o ran addysg am ryw a pherthnasoedd, a sut y gall rhieni gefnogi diwallu’r anghenion hyn
  • Wedi nodi strategaethau i gefnogi rhieni a gofalwyr i siarad yn fwy hyderus â’u plant am ryw
  • Wedi ymarfer sgiliau wrth ymateb i bryderon a chwestiynau rhieni ynghylch addysg rhyw a pherthnasoedd

Bydd amrywiaeth o ddulliau hyfforddi’n cael eu defnyddio yn ystod y dydd, gan gynnwys cyflwyniadau gan hyfforddwyr, trafodaethau, cwisiau, gweithgareddau creadigol, amser i fyfyrio ac ymarferion strwythuredig. Prif ffocws y rhaglen yw i ymarferwyr ddatblygu’r hyder a’r sgiliau i weithio’n rhagweithiol gyda rhieni yn y maes hwn. Bydd detholiad o adnoddau i ategu’r gwaith hwn gyda rhieni ar gael i’r cyfranogwyr eu defnyddio a’u hadolygu ar y diwrnod.

Ynghylch yr Hyfforddwr

Cychwynnodd Deryl Dix ei gyrfa yn gweithio fel arbenigwr drama yn nhîm celfyddydau creadigol Cyngor Caerdydd. Yn ddiweddarach ymgymerodd â rôl materion cyhoeddus ym mhrosiect arddangos iechyd y galon ‘Curiad Calon Cymru’, cyn dod yn Gyfarwyddwr Cymru i’r Gymdeithas Cynllunio Teulu (FPA). Cyflawnodd y swydd hon am 10 mlynedd, ac yna bu mewn swyddi ar lefel Cyfarwyddwr gyda’r RNID (Y Sefydliad Brenhinol Cenedlaethol i Bobl Fyddar), a CSV (Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol). Pan oedd yn gweithio i’r FPA, cyflawnodd Deryl ddiploma ôl-raddedig mewn cwnsela o Brifysgol Cymru. Ar ben hynny, mae ganddi dystysgrifau cychwynnol a lefel ganolradd mewn Therapi Teulu, tystysgrif mewn ‘Perthnasoedd Grwp a sgiliau rhyngbersonol’, tystysgrifau trwyddedu’r BPS (Cymdeithas Seicolegol Prydain) ar lefel A a lefel B mewn profion seicometrig, ac mae hi’n ymarferydd ardystiedig INLPTA mewn Rhaglenni Niwro-Ieithyddol. Yn 2000 sefydlodd Deryl ei busnes hyfforddi ac ymgynghori ei hun. Mae hi bellach yn gweithio gyda chleientiaid mewn amrywiaeth eang o rolau ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, yn canolbwyntio ar ddatblygiad sgiliau rhyngbersonol, yn cynnwys: Datblygu Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, Datblygu Tîm, Rhywioldeb a Pherthnasoedd, Amrywiaeth, Amddiffyn Plant, Sgiliau Cyfathrebu, Hyfforddiant Tywys a Hwyluso Grwpiau.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru

Dewiswch eich gofynion o’r rhestr isod

*

From: £95.00
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.