A A English | Cymraeg

Loading Events
 • This event has passed.

Cefnogi Gofalwyr Ifanc: Pwy sy’n Gofalu am y GofalwyrDechrau:
18.01.18 9:30 yb
Diwedd:
18.01.18 4:30 yp

Lleoliad:
Caerfyrddin

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £95.00 – £135.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs Undydd

“Ymarferydd da. Gwybodus iawn ac fe wnaeth yr hyfforddiant yn brofiad braf iawn”

Mae Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr yn grŵp o bobl ifanc sy’n aml yn cael eu hanghofio a’u diystyru gan wasanaethau.  Wrth i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 ddod i rym, gyda’r pwyslais ar Asesu Cefnogaeth ar gyfer Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr, maent bellach mewn sefyllfa unigryw i gyrchu cefnogaeth iddynt eu hunain. Bydd y cwrs hwn yn archwilio’r materion sy’n codi i Ofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr, sut gallwch chi eu cefnogi, a beth yw eu hanghenion pan fyddwch chi’n gweithio gyda nhw ac yn eiriol ar eu rhan. Mae’r hyfforddwr wedi treulio blynyddoedd lawer yn gweithio gyda gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr, yn hyrwyddo eu hawliau ac yn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn rhoi sylw i’r canlynol:

 • Y diffiniad o ofalwr ifanc
 • Hawliau Plant a Gofalwyr Ifanc
 • Diffinio Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr
 • Hawliau Dynol ac Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr
 • Y mathau o Rolau Gofalu
 • Archwilio’r amrywiaeth o rolau gofalu yng nghyd-destun anabledd, salwch meddwl, camddefnyddio sylweddau, ac anableddau dysgu
 • Gofalu am rieni/roddwyr gofal a/neu frodyr a chwiorydd
 • Fframwaith deddfwriaethol ar gyfer cefnogi gofalwyr ifanc
 • Ffocws ar Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014
 • Archwilio Nodau Llesiant
 • Beth sy’n achosi anawsterau i Ofalwyr Ifanc?
 • Sut gallech chi gefnogi Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr?
 • Llais gofalwyr ifanc
 • Eiriolaeth
 • Bwlio
 • Sut mae darganfod beth sy’n bwysig i bobl ifanc unigol
 • Archwilio eich rôl wrth gefnogi Gofalwyr Ifanc
 • Cynllunio gweithredu

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant ar gyfer?
Mae’r hyfforddiant yn cael ei anelu at y rhai:
Gweithio gyda phobl ifanc a allai fod â rôl ofalu, Staff sy’n cymryd cyfrifoldeb am gefnogi gofalwyr ifanc, Gweithio gyda Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc, Yn gyfrifol am reoli staff sy’n gweithio gyda gofalwyr ifanc, Yn gyfrifol am Gwasanaethau Gofalwyr Ifanc Comisiynu

Dywedodd y cyfranogwyr y byddai’r hyfforddiant yn newid eu hymarfer fel a ganlyn:

“Eu gwneud yn fwy ymwybodol o rôl gofalwyr ifanc a’r effaith ar yr unigolyn”

“Mynd ati i eirio cwestiynau mewn modd sy’n annog gofalwyr ifanc i siarad am eu rôl a/neu gydbwyso hynny â chael hwyl mewn sesiynau cefnogi i ofalwyr ifanc”

Adborth gan bobl a fu’n mynychu hyfforddiant yn y gorffennol, a beth oedd yn ddefnyddiol iddyn nhw:

“Trafod arwyddion gofalwr ifanc a gallu edrych ar y testun heb labelu”

“Lefelau a phriodoldeb y gefnogaeth i ofalwyr ifanc. Edrych ar y ddeddf o safbwynt gofalwyr ifanc”

“Da iawn, fe gawson ni lawer o wybodaeth”

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.