A A English | Cymraeg

Loading Events
 • This event has passed.

O Dlodi i Ffyniant Cynhadledd Genedlaethol ar Dlodi PlantStart:
21.06.17
End:
21.06.17

Venue:


Organiser:
Plant yng Nghymru

Prices:
General Poverty Conference Member Ticket: £95.00

General Poverty Conference non-member ticket: £115.00


Book Now

“Rydyn ni’n glir fod yn rhaid i ni gamu ymlaen i gyfnod newydd yn ein brwydr yn erbyn tlodi yng Nghymru… Mae angen cael dull newydd sy’n mynd i’r afael ag achosion craidd tlodi…  gan gynnig y dechrau gorau mewn bywyd i blant. Mae buddsoddi yn ein plant yn fuddsoddiad hirdymor…” Carl Sargeant AC ac Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant (14 Chwefror 2017)

Mae teuluoedd yn profi tlodi am lu o wahanol resymau, a gall tlodi effeithio ar fywydau plant mewn lliaws o ffyrdd. Yn wir, gall tyfu i fyny mewn tlodi effeithio ar bob rhan o fywyd plentyn; cyflawniad addysgol, iechyd a chynhwysiad cymdeithasol. Mae plant sy’n tyfu i fyny mewn tlodi yn fwy tebygol o fod yn rhieni i’r genhedlaeth nesaf o blant sy’n byw mewn tlodi. Er y cydnabyddir mai gwaith yw’r llwybr gorau allan o dlodi, mae 60% o’r plant sydd mewn tlodi yng Nghymru yn byw mewn teulu lle mae o leiaf un person yn gweithio. Bydd y gynhadledd yn ystyried y gwahanol faterion, heriau ac atebion wrth fynd i’r afael â thlodi plant yng Nghymru, gan gynnwys cynlluniau Llywodraeth Cymru, ar ôl Cymunedau yn Gyntaf, i adeiladu Cymunedau Cydnerth sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, y blynyddoedd cynnar a grymuso.

Cyflwyniadau

Siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau:

 • Carl Sargeant, AC ac Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Llywodraeth Cymru
 • Helen Barnard – Prif lefarydd ar Dlodi Plant, Sefydliad Joseph Rowntree
 • Yr Athro Sally Holland – Comisiynydd Plant Cymru
 • Yr Athro David Egan – Ysgol Addysg Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a chyn-gadeirydd ar Grŵp Ymgynghorol Allanol Trechu Tlodi.

Siaradwyr Newydd:

 • Yr Athro Jonathan Scourfield, CASCADE-Prifysgol Caerdydd
 • Sarah Crawley, Cyfarwyddwr Barnardo’s Cymru
 • Sue Mably, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Phil Diamond, Arweinydd Thema’r Tîm Trawsffurfio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn CBS Torfaen
 • Cynrychiolydd o Lywodraeth Leol

Nodau’r gynhadledd:

 • Adolygu cyflawniadau a heriau Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru
 • Ystyried ‘beth sy’n gweithio’ ym maes tlodi plant a theuluoedd er mwyn llywio rhaglenni newydd
 • Cyfleoedd i’r cyfranogwyr drafod a dadlau ynghylch materion sy’n ymwneud â thlodi plant yng Nghymru
 • Rhannu arfer gorau a dysgu gan eraill am ffyrdd effeithiol o fynd i’r afael ag effaith tlodi plant a gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc
 • Datblygu llais cydlynus ynghylch dyfodol trechu tlodi plant yng Nghymru

Yn ogystal â’r Prif Siaradwyr, bydd gennym banel o arbenigwyr o feysydd Iechyd, Llywodraeth Leol a’r Trydydd Sector i rannu eu syniadau ynghylch trechu tlodi plant, gyda sesiwn holi ac ateb yn dilyn.

Gweithdai i gynnwys:

 • Datblygu partneriaethau cadarn er budd i blant sy’n byw mewn tlodi – Amgueddfa Cymru ac ACE (Gweithredu yng Nghaerau ac Elai) Cymunedau yn Gyntaf
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod – dull gweithredu seiliedig ar gryfderau – Gweithredu dros Blant
 • Credyd Cynhwysol yng Nghymru – gweithio gyda theuluoedd – Cyngor ar Bopeth Cymru
 • Tlodi plant a iechyd meddwl – Cymdeithas y Plant
 • Defnyddio Ymgysylltu Adferol i edrych y tu ôl i’r materion – Tros Gynnal Plant
 • Gweithdy Cymru Ifanc – Safbwyntiau ar dlodi plant gan bobl ifanc – Fforwm Ieuenctid Caerffili
 • Effaith tlodi ar lesiant emosiynol pobl ifanc – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Parthau Plant – Is-Adran Plant a Theuluoedd, Llywodraeth Cymru
 • Trawsffurfio ymgysylltu a chyfathrebu â’ch cynulleidfa – Promo Cymru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

 • Ymarferwyr plant a theuluoedd o bob sector
 • Arweinyddion polisi a strategol o bob sector
 • Rheolwyr ac ymarferwyr o raglenni gwrthdlodi cenedlaethol gan gynnwys Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf a Chymunedau yn Gyntaf
 • Arweinyddion polisi, rheolwyr a darparwyr gwasanaethau Llywodraeth Leol
 • Cynrychiolwyr o’r trydydd sector a sefydliadau cymunedol
 • Gweithwyr proffesiynol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Gweithwyr proffesiynol ym maes Ysgolion ac Addysg
 • Arweinyddion Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Gweithwyr proffesiynol ym maes Tai
 • Aelodau Cyngor Etholedig
 • Swyddogion yn adrannau perthnasol Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Cyrff cyhoeddus
 • Arweinwyr a rheolwyr gwasanaethau ieuenctid
 • Pob gweithiwr proffesiynol sydd ag ymrwymiad i wella canlyniadau llesiant plant a theuluoedd sydd mewn tlodi.

Bydd cyfleoedd i arddangos ar gael yn y gynhadledd hefyd, ac i sicrhau ffurflen archebu, anfonwch e-bost i bookings@childreninwales.org.uk   Byddwn ni’n codi tâl o £50 am stondin (ar ben y ffi i gynadleddwyr)

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn erbyn hyn, ond os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr wrth gefn, llenwch y ffurflen a ganlyn:

CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.