A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu GrefyddDechrau:
17.01.19 9:30 yb
Diwedd:
17.01.19 1:00 yp

Lleoliad:
Wrecsam

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £50.00 – £85.00


Cadwch Le Nawr

Tystebau

“Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn”

“Roedd yr hyfforddwr yn wych! Croesawgar, ymgysylltu ac ymlacio”

“Dealltwriaeth gryfach o’r pwnc gyda gwybodaeth ychwanegol ac enghreifftiau”

Cwrs hanner dydd

Mae arferion diwylliannol traddodiadol yn adlewyrchu gwerthoedd a chredoau aelodau o gymuned, ac mae rhai ohonynt yn niweidiol i grwpiau penodol, megis plant a benywod, a rhai yn enghreifftiau o drais ar sail rhyw. Mae rhai arferion wedi’u gwreiddio mewn ardal benodol o’r byd, tra bod eraill yn fwy cyffredinol, ac wedi’u gwreiddio mewn normau diwylliannol a chrefyddol. Mae’r rhain yn aml wedi’u sylfaenu ar ddehongliadau patriarchaidd o destunau crefyddol a goruchafiaeth gwrywod. Mae gan Gymru boblogaeth BAME fawr, amrywiol, ac mae cymunedau sy’n byw yng Nghymru yn dal i lynu at rai arferion traddodiadol.

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi sylw i drais ar sail ‘anrhydedd’ ac arferion traddodiadol eraill niweidiol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys llurgunio organau rhyw merched, priodas gynnar/trwy orfodaeth, trais ‘anrhydedd’ a chamdriniaeth sy’n gysylltiedig â’r gred mewn dewiniaeth. Bydd y cwrs hefyd yn cyfeirio at faterion llai hysbys megis ffafrio meibion, pris priodferch, lladd babanod ac arferion iechyd traddodiadol y gellir barnu eu bod yn niweidiol mewn cyd-destun Gorllewinol.

Ynglyn â’r Hyfforddwr

Mae gan Cheryl dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes gofal cymdeithasol, mewn amrywiaeth o rolau sy’n cynnwys gofal maeth, amddiffyn plant, troseddau ieuenctid, cydraddoldeb ac amrywiaeth a cham-drin domestig. Mae ei phrofiad a’i gwybodaeth am gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn deillio o’i gwaith fel gofalwr maeth, o faes troseddau ieuenctid ac o’i hymwneud â sefydliadau elusennol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae hi’n hyfforddwr cymwysedig ers 8 mlynedd, ac mae hi’n cyflwyno amrywiaeth o hyfforddiant i ystod eang o weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr. Mae hi hefyd yn gwnsler cymwysedig ac yn gyfryngwr annibynnol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru
AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.