A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Adeiladu Gwydnwch mewn Pobl IfancDechrau:
25.03.15 9:30 yb
Diwedd:
25.03.15 4:15 yp

Lleoliad:
Caerdydd

Trefnydd:
Plant yng Nghymru

Prisiau:
*: £115.00 – £135.00


Cadwch Le Nawr

Cwrs undydd

Pam fod rhai pobl ifanc yn ymdopi’n rhwyddach gydag anawsterau na phobl ifanc eraill? Pa ffactorau sydd wirioneddol yn gwneud gwahaniaeth i sut yr ydym yn ymdopi gydag adfyd? Beth all ymarferwyr wneud i sichrau gwahaniaeth? Mae’r cwrs un-dydd hwn yn ymchwilio sut y medrwch ddatblygu ymagwedd sy’n adeiladu ar gryfderau i helpu pobl ifanc i ddelio gydag adfyd, ymdopi gyda newid, goroesi siom a rheoli argyfwng. Bydd yn seiliedig ar ymarfer, ymchwil a damcaniaeth.

Mae’r cwrs yn cynnwys:

  • Gwydnwch, risg ac ymdopi – beth ydyn ni’n ei olygu
  • Nodweddion allweddol gwydnwch i unigolion a theuluoedd
  • Goblygiadau gwahanol arddulliau menywod ifanc a dynion ifanc ar gyfer ymdopi
  • Ffactorau diogelu ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau
  • Arwyddocâd deallusrwydd emosiynol, datrys problemau ac optimistiaeth
  • Gwrando ar bobl ifanc a theuluoedd a datblygu perthynas ofal a pharch
  • Cefnogi cysylltioldeb 

Ynghylch yr Hyfforddwr

Mae gan Cris Hoskin dros 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifanc, rhieni a theuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda phobl ifanc a rhieni mewn ysgolion prif ffrwd, ysgolion arbenigol (AEY), iechyd meddwl plant a phobl ifanc ac yn y System Cyfiawnder Ieuenctid. Mae hi hefyd wedi gweithio yn y sector gwirfoddol am nifer o flynyddoedd, yn rheoli prosiectau’n genedlaethol ar gyfer y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a’r Swyddfa Gartref. Mae hi wedi bod yn cyflwyno cyrsiau ers sawl blwyddyn yn rhan amser. Yn 2010 gadawodd Cris ei swydd fel arweinydd comisiynu ar gyfer y gwasanaethau magu plant mewn Awdurdod Lleol i fod yn hyfforddwr ac yn ymgynghorydd ar ei liwt ei hun yn llawn amser.

Mae hi hefyd yn brofiadol yn cyflwyno amrywiaeth o gyrsiau i ddysgwyr mewn oed, yn canolbwyntio ar les emosiynol plant a phobl ifanc ac yn hyfforddi ymarferwyr teulu a magu plant.

Cliciwch yma i ddod yn aelod o Plant yng Nghymru

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn erbyn hyn, ond os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr wrth gefn, llenwch y ffurflen a ganlyn:

AD-DALIADAU:
Dim ond yn ysgrifenedig y gellir canslo. Ad-delir archebion a ganslir a dderbynnir dair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad llai £10 tâl prosesu. Ni fedrir gwneud unrhyw ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, er y medrir anfon dirprwyon. Mae Plant yng Nghymru yn cadw'r hawl i newid rhaglenni digwyddiad ar unrhyw amser.