A A English | Cymraeg

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Fe reolir Plant yng Nghymru gan Fwrdd Ymddiriedolwyr o hyd at 12 o aelodau. Y mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn ymdrin â chyllid a threfn lywodraethol y sefydliad. Mae’r aelodau yn gwasanaethu am ddau dymor o dair blynedd ar y mwyaf, a chânt eu hethol yn flynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Dr David Williams

Cadeirydd

Wedi fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd, mynychais Ysgol Feddygol Prifysgol Southampton, yna hyfforddi mewn Seiciatreg Plant yn Ne Cymru. Fe’m penodwyd yn Ymgynghorydd mewn Seiciatreg Plant ar gyfer Cwm Rhymni ym 1998, gan ddod yn Gyfarwyddwr Clinigol CAMHS ar gyfer Gwent yn 2001.

Ar hyd o bryd, rwy’n Gyfarwyddwr Rhanbarthol Teuluoedd a Therapïau yng Ngwent. Mae hyn yn ymgorffori holl wasanaethau plant cymunedol a chleifion preswyl. Mae fy ngwaith clinigol gyda thîm iechyd meddwl arbenigol Gwent i blant gydag anableddau dysgu a phlant yn y system cyfiawnder ieuenctid.

Fe wnes i gwblhau ymchwil ar ddiddyfnu alcohol ac yna arwain prosiect ymchwil wedi’i ariannu: dilyniant 30 mlynedd o oroeswyr trychineb Aberfan.

Roeddwn yn gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant ar gyfer seiciatreg plant yng Nghymru (2004-2009) ac ar hyn o bryd yn ymgynghorydd proffesiynol ar Iechyd Meddwl Plant i Lywodraeth Cymru.

Fe ddatblygwyd cysylltiadau gen i gyda gwasanaethau plant, gwasanaethau addysg, gwasanaethau iechyd meddwl oedolion, asiantaethau gofal sylfaenol a gwirfoddol. Yn genedlaethol, fe ddatblygais fforymau er mwyn sicrhau ymwneud a chyfranogiad defnyddwyr gwasanaethau mewn partneriaeth â’r rhai hynny sy’n cyflenwi’r gwasanaethau hyn. Rwyf wedi f’ymrwymo i well cyfathrebu a gwaith aml-asiantaeth er mwyn cyfarfod ag anghenion pobl ifanc, yn enwedig y rhai sy fwyaf dan anfantais.

Oddi allan i ‘ngwaith, rwy’n mwynhau amser gyda ‘nheulu, a chwaraeon (yn gwylio mwy bellach yn anffodus).

Suman Bhogal (Trysorydd)

Mae Suman Bhogal yn gyfrifydd siartredig llawn ac mae’n aelod o CIMA (Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli).  Symudodd o Sydney i Gaerdydd gyda’i theulu bum mlynedd yn ôl ac ers 2015 mae wedi bod yn gweithio yn Barnardo’s fel Rheolwr Busnes Cyllid.

Bu Suman yn byw yn Sydney am chwe blynedd a gweithiodd i Rwydwaith Teledu fel Rheolwr Cyllid Masnachol. Cyn hynny, bu’n byw yn Llundain yn gweithio yn y diwydiant hysbysebu fel Cyfrifydd Rheoli.  Nododd Suman ei bod wrth ei bodd gyda rhifau a’i bod yn teimlo fwyaf cyfforddus yn eu dadansoddi !  Y tu allan i’r gwaith mae hi’n fam brysur i dri o blant ifanc.

Yr Athro Jonathan Scourfield

Mae Jonathan yn Athro Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn gweithio’n academydd gwaith cymdeithasol ers 1996. Mae llawer o’i ymchwil wedi canolbwyntio ar blentyndod a les plant, gan roi sylw arbennig i blant lleiafrifoedd ethnig ac ymyriadau gyda thadau, yn ogystal â hunan-laddiad a hunan-niwed. Ei lyfrau diweddaraf, sydd wedi eu cyd-ysgrifennu gydag academyddion eraill, yw Muslim Childhood (Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2013) ac Understanding Suicide (Palgrave Macmillan, 2011). Hefyd mae ganddo gryn brofiad o ddysgu ar gyrsiau gwaith cymdeithasol a bod yn gyfrifol amdanynt. O’r blaen gweithiodd Jonathan fel athro ysgol gyfun, yn weithiwr grŵp mewn cymuned therapiwtig ac yn swyddog prawf.

Ann Shabbaz

Mae gan Ann Shabbaz wybodaeth eang am weithio yn y sectorau Statudol, Gwirfoddol a Phreifat. Bu gan Ann swyddi uwch ym maes Gwasanaethau Plant ers dros bum mlynedd ar hugain, yn sicrhau bod portffolio cymysg o wasanaethau’n cael eu cyflwyno i Bobl Ifanc, yn enwedig y rhai sy’n rhan o’r system ofal. Mae’r gwasanaethau hyn wedi cynnwys; Diogelu, Maethu a Mabwysiadu, Gwasanaethau Anabledd, Rhai sy’n Gadael Gofal a’r Digartref.

Mae gan Ann hanes o weithio gydag grwpiau sydd ar y cyrion, ac mae ganddi ymdeimlad cryf o gyfiawnder cymdeithasol. Yn strategol mae hi bob amser wedi ceisio cynyddu ymwybyddiaeth o faterion anodd, a cheisio creu partneriaethau sy’n gallu ymdrin â rhai o’r anawsterau a nodwyd, gan sicrhau bod anghenion a safbwyntiau’r rhai yr effeithir arnynt yn ganolog i’r ateb.

Mae Ann yn gallu gweithio ar draws gwahanol grwpiau oedran, ac mae ganddi’r sgiliau a’r wybodaeth i ddod â nhw at ei gilydd, gan arwain cyfarfodydd, gweithgareddau ymchwil, a gwaith datblygu. Mae ganddi brofiad o reoli cyllidebau, ar draws ffiniau sefydliadol a diwylliannol, gan gynnwys Iechyd ac Addysg. Mae wedi cael profiad o weithio ar draws sawl Awdurdod, ac wedi cyflawni swyddi ar lefel Cymru Gyfan.

Ar hyn o bryd hi yw Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant cwmni preifat sy’n cynnig gofal preswyl i Blant a Phobl Ifanc, a hi sy’n gyrru ymdrechion y cwmni i ddatblygu’n Ganolfan Ragoriaeth yng Nghymru ar gyfer cyflwyno’r gwasanaethau hyn. Mae’r cartref wedi cael ei arolygu am y tro cyntaf, ac mae’n bwysig ei fod yn ardderchog ym marn y plant a’u rhieni. Er mai sefydliad newydd ydyw, rydym yn awyddus i archwilio a datblygu partneriaethau newydd o fewn y sector preifat, er mwyn codi safonau ym maes Gofal Preswyl a chydweithio a rhannu swyddogaethau allweddol Hyfforddiant, gan sicrhau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae Ann hefyd yn aelod profiadol o’r system Gwynion Annibynnol i Blant a’u Teuluoedd ar ran Llywodraeth Cymru.

 

Hannah Williams

Mae gan Hannah fwy na 13 mlynedd o brofiad yn y trydydd sector, yn cyflenwi gwasanaethau i blant a theuluoedd agored i niwed. Fel ymarferydd ieuenctid a chymunedol cymwysedig, mae wedi gweithio ledled Cymru ac yn rhyngwladol mewn amrywiaeth o swyddogaethau, gan gynnwys swyddogaethau ymarferydd hyd at swyddi uwch reoli. Mae ei phrofiad yn cynnwys gweithio gyda sefydliadau bychain trwy elusennau cenedlaethol.  Mae Hannah ar hyn o bryd yn gweithio i Hosbis Plant Tŷ Hafan a hefyd yn dal swyddogaeth fel Is-gadeirydd Plant Mewn Angen BBC, Cymru ac fel Ymddiriedolwr i Inroads, y sefydliad lleihau niwed cyffuriau stryd ar gyfer Caerdydd a’r Fro. Mae hi hefyd yn cyflwyno cyrsiau hyfforddi ac achrededig mewn gwaith ieuenctid a chymunedol ar ran Coleg Cymunedol YMCA.  Mae Hannah yn cael ei hysgogi gan gred bersonol sylfaenol mewn ymarfer person-ganolog wedi’i seilio ar gryfderau  ac mae ar hyn o bryd yn ymchwilio i rôl ymarfer person-ganolog wrth ymwneud â theuluoedd fel rhan o’i MA mewn Rheoli Galwedigaethau Cymunedol.

Yr Athro David Egan

Mae David Egan yn Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Yn ystod ei yrfa, mae wedi bod yn Athro Polisi Addysg Gymraeg ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant ble’r oedd yn Gyfarwyddwr Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg. Mae hefyd wedi bod yn athro, arweinydd ysgol, pennaeth Adran Addysg Prifysgol, ac yn Arolygwr Cofrestredig i Estyn.  Mae wedi gwasanaethu fel cynghorydd i’r Llywodraeth, gan gynnwys bod yn Gynghorydd Arbennig i Brif Weinidog a Chabinet Llywodraeth Cymru rhwng 2005 a 2007, a bu’n gwasanaethu fel cadeirydd Grŵp Cynghori Arbenigol Llywodraeth Cymru ar Drechu Tlodi, ac ar Fwrdd Partneriaeth y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Llywodraeth Cymru.

Mae ei bortffolio gwaith presennol yn canolbwyntio’n benodol ar dorri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol isel ac mae wedi cyhoeddi adroddiadau yn y maes hwn gydag Achub y Plant, Sefydliad Bevan a Sefydliad Joseph Rowntree.

Ar hyn o bryd mae’n aelod o Grŵp Arbenigol Llywodraeth Cymru ar y Cyfnod Sylfaen ac yn Olygydd Cylchgrawn Addysg Cymru.

Jane Newby

Mae gyrfa broffesiynol Jane wedi ymgorffori nifer o rolau a chyfrifoldebau gan weithio gyda phlant, teuluoedd a grwpiau addysgol. Ar ôl dechrau ei gyrfa yn gweithio gyda grwpiau dan anfantais (NEETS), ailhyfforddodd wedyn fel athrawes ac ers hynny wedi gweithio o fewn nifer o ysgolion yng Nghymru. Fel eiriolwr o blaid ‘anghenion arbennig ac ychwanegol’ mae wedi gweithio gyda phlant ag anawsterau gwybyddol ac iaith gwaelodol.

Mae profiad ychwanegol o weithio ym maes addysg bellach ac uwch wedi caniatáu i Jane ddatblygu a chefnogi myfyrwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, datblygu cwricwla ac estyn rhwydweithiau proffesiynol ehangach. O fewn ei rôl bresennol fel Pennaeth Ysgol Cysylltiol mae’n cymryd yr arweinyddiaeth strategol dros feysydd pwnc Blynyddoedd Cynnar ac Astudiaethau Therapiwtig. Mae’n sicrhau bod swyddogaethau academaidd, ansawdd a rheoleiddio yn cael eu cynnal ac yn gyfrifol am gynllunio cyllidebol ac ariannol adran fawr.

Mae gan Jane brofiad helaeth o reoli prosiectau, gan hwyluso ac arwain timau drwy drafod y cysyniad cychwynnol i gynllunio, gweithredu a hwyluso.

Sarah Crawley

Penodwyd Sarah i swydd Cyfarwyddwr, Barnardo’s Cymru ym mis Awst 2016 ar ôl gweithio fel Pennaeth Tlodi ac Atal Tlodi, Dinas a Sir Abertawe ers 2013.

 

Addysgwyd Sarah ym Mhrifysgol Loughborough a Phrifysgol Coventry. Mae ganddi gefndir helaeth ym maes gofal cymdeithasol, gwasanaethau ymyrraeth gynnar i deuluoedd a phobl ifanc, adfywio cymunedol, tai ac ailsefydlu troseddwyr, ar ôl gweithio i nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr.

 

Dechreuodd gyrfa llywodraeth leol Sarah fel hyfforddai tai ac adfywio i Gyngor Lewisham, cyn symud i Gyngor Dinas Coventry lle bu’n dal nifer o swyddi rheoli yn datblygu gwasanaethau cymdogaethau ar gyfer cymunedau, adsefydlu troseddwyr a gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion. Symudodd Sarah i Gymru i ymgymryd â rôl unigryw i Gyngor Abertawe yn rhedeg eu holl wasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar i blant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau.

 

Ers dod yn Gyfarwyddwr i Barnardo’s Cymru mae Sarah wedi sefydlu dull mwy cydweithredol, gan ganolbwyntio ar themâu yn strategaeth 10 Mlynedd Barnardos, yn ogystal ag ehangu gwasanaethau ar gyfer plant sydd wedi cael eu heffeithio gan garchariad rhiant a gweithio gyda chyn-filwyr a’u teuluoedd.

Athro Emeritws Nigel Thomas

Nigel Thomas yw Athro Emeritws Plentyndod a Ieuenctid ym Mhrifysgol Canol Lancashire, ac ef hefyd yw sylfaenydd y Ganolfan Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc. Yn flaenorol bu’n ymarferydd, yn rheolwr ac yn ymgynghorydd gwaith cymdeithasol, ac wedi hynny’n addysgwr gwaith cymdeithasol. Prif ddiddordebau ymchwil Nigel yw lles plant, hawliau plant, cyfranogiad plant a phobl ifanc, a damcaniaethau ynghylch plentyndod a’r berthynas rhwng y cenedlaethau. Yn ddiweddar bu’n aelod arweiniol o dîm rhyngwladol mawr oedd yn astudio cyfranogiad pobl ifanc mewn mannau cyhoeddus mewn wyth dinas yn Ewrop (Partispace), a ariannwyd gan raglen Horizon 2020 yr UE, a hefyd yn aelod o dîm oedd yn edrych ar gyfranogiad a llesiant myfyrwyr mewn ysgolion, a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil Awstralia. Ar hyn o bryd mae’n rhan o astudiaeth ar ymarfer moesegol ac ystyr diogelwch plant mewn gwahanol gyd-destunau sefydliadol (ysgolion, gofal preswyl a chymorth anabledd), eto wedi’i hariannu gan Gyngor Ymchwil Awstralia.

Ymhlith cyhoeddiadau Nigel mae Children, Family and the State: Decision-Making and Child Participation (Macmillan 2000, Policy Press 2002); Social Work with Young People in Care: Looking after children in theory and practice (Palgrave 2005); Children, Politics and Communication: Participation at the Margins (Policy Press 2009); A Handbook of Children and Young People’s Participation: perspectives from theory and practice (gyda Barry Percy-Smith, Routledge 2010); a Participation, Citizenship and Intergenerational Relations in Children and Young People’s Lives (gyda Joanne Westwood, Cath Larkins, Dan Moxon a Yasmin Perry, Palgrave Macmillan 2014).

Mae Nigel yn byw ar arfordir Gogledd Penfro.

Bethan Webber

*Aelod cyfetholedig* Dr Mike Shooter

*Aelod cyfetholedig* Diane Daniels

*Aelod cyfetholedig* Dr. Nia John