A A English | Cymraeg

Cyngor Polisi

Sefydlwyd Cyngor Polisi Plant yng Nghymru yn 2005.  Mae’n uno cynrychiolaeth draws-sectorol o bob categori aelodaeth Plant yng Nghymru i nodi ystyriaethau, pryderon a blaenoriaethau sy’n effeithio ar y sector plant, pobl ifanc a theuluoedd.  Gan adrodd i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, mae’r Cyngor Polisi yn cynghori ar bolisïau, blaenoriaethau a rhaglenni gwaith Plant yng Nghymru.

Mae’r Cyngor Polisi yn cynnwys hyd at 21 o gynrychiolwyr sy’n cael eu hethol drwy bleidlais o aelodau Plant yng Nghymru, hyd at 10 cynrychiolydd o gyrff â diddordeb neu gyfrifoldeb penodol mewn perthynas â gwasanaethau i blant, a nifer o arsylwyr.  Mae pob un o aelodau’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn awtomatig yn aelodau’r Cyngor Polisi.

Aelodau’r Cyngor Polisi

Dr David Williams (Cadeirydd)


Corff Cynrychioliadol (a benodir, hyd at 10 aelod)

Association of Chief Police Officers (ACPO)

Association of Directors of Education Wales (ADEW) (a gynrychiolir gan Pierre Bernhard Grout, WLGA)

Association of Directors for Social Services (ADSS) (a gynrychiolir gan Leighton Rees, Cyngor Bwrdeistref Sirol Dinbych)

Cyd-ffederasiwn y GIG

Iechyd Cyhoeddus Cymru (a gynrychiolir gan Rachel Shaw)

Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant yng Nghymru (a gynrychiolir gan Dr Nia John)

Welsh Local Government Association (WLGA) (a gynrychiolir gan Joanna Davies a Stewart Blythe)


Aelodau Etholedig

Dr Susan Evans, Prifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gwilym Roberts, Relate Cymru

Cherrie Galvin, Bwrdd Esgobaethol Abertawe ac Aberhonddu dros Gyfrifoldeb Cymdeithasol

David Egan

Deborah Jones, Lleisiau o Ofal (Cymru)

Des Mannion, NSPCC Cymru

Dr David Williams, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (hefyd yn aelod y Bwrdd Ymddiriedolwyr)

Dr Elspeth Webb, Ysbyty Athrofaol Cymru

Helen Mary Jones, Ieuenctid Cymru

Brigette Gater, Action for Children Gweithredu dros Blant

Lynne Osborne, Coleg Cymunedol YMCA Cymru

Diane Daniel, Tros Gynnal Plant


Aelodau’r Bwrdd Ymddiriedolwyr

Yr Athro Jonathan Scourfield, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd

Dr Dave Williams, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Hannah Williams, Hosbis Teuluol Tŷ Hafan

Ann Shabbaz, Hafan Saff Cyf

Jane Newby, Prifysgol De Cymru

Dr Sarah Jones, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sarah Crawley

Diane Daniel

Mike Shooter


Arsylwyr

Y Gronfa Loteri Fawr

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) Cymru

Comisiynydd Plant Cymru

Llywodraeth Cymru

Y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid