A A English | Cymraeg

Brexit and Hawliau Plant yng Nghymru

Sicrhau bod mecanweithiau trawsffiniol yn eu lle i ddiogelu plant Cover

16.03.18

Brexit a Hawliau Plant: y Goblygiadau i Gymru – Adroddiad Cryno o’r Digwyddiad Cyfnewid Bord Gron

Ar 8 Tachwedd 2017, trefnwyd Digwyddiad Cyfnewid Bord Gron ar Brexit a hawliau plant. Nod y digwyddiad oedd rhoi cyfle i’r cynadleddwyr ystyried y materion sy’n dod i’r amlwg a nodi’r blaenoriaethau a’r goblygiadau ar gyfer eu cyrff nhw a’r plant, pobl ifanc a theuluoedd maent yn gweithio gyda nhw ac yn eu cefnogi. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion yr adborth o’r digwyddiad.


Brexit a Hawliau Plant: y Goblygiadau i Gymru – Adroddiad Cryno o’r  Digwyddiad Cyfnewid Bord Gron Cover

25.10.17

Brexit a Hawliau Plant yng Ngymru: Papur Briffio

Yn y Grwp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc a gynhaliwyd ar 18 Hydref 2017, lansiodd Plant yng Nghymru ac Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgol Abertawe bapur briffio ar Brexit a Hawliau Plant yng Nghymru.

Gyda’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r papur yn amlinellu’r pryderon sydd wedi codi o ran plant yng Nghymru, a’r cyfleoedd i amddiffyn hawliau plant drwy ddeddfwriaeth a pholisi yng Nghymru.

Mae’r papur briffio’n canolbwyntio ar bedwar prif faes; erydiad y warant o hawliau sylfaenol, tanseilio cydlyned cymdeithasol, colli arian gan yr UE i gefnogi cymunedau difreintiedig, a diffyg cyfleoedd ystyrlon i blant gyfrannu at broses Brexit.

Mae’r papur brîff yn darparu argymhellion cadarn ynglyn â chryfhau neu ddiogelu hawliau plant wrth i’r broses Brexit barhau. Yn y cyfarfod canmolwyd y cynigion fel rhai ymarferol a phenodol.

Os hoffech ddarllen y briff llawn, gallwch ei lawrlwytho yma.

Mae modd i chi ddilyn datblygiadau Brexit a Hawliau Plant drwy ddilyn y datblygiadau ar ein gwefan, yma, a drwy ddilyn yr hashnod #BrexitCYPWales ar twitter.